Huurvoorwaarden

Artikel 1.
Annulering dient uiterlijk voor 09:00 uur en uiterlijk tot 48 uur voorafgaande aan de verhuur geschiedt te zijn. Indien er niet tijdig geannuleerd wordt of indien het huurvoertuig niet afgenomen wordt (no show), zullen alle verhuurkosten verhaald worden op de huurder. Indien er online is betaald, zullen wij €10,- administratie kosten in rekening brengen om het geld terug te storten.

Artikel 2
Huurder gaat akkoord met de opgegeven respectievelijk nog op te geven stand van de brandstoftank bij vertrek en terugkomst van het object. Bij gebreke van een dergelijke opgegeven stand bij vertrek wordt de brandstoftank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit een en ander laat onverlet het uitgangspunt dat het object met een volledig gevulde brandstoftank in ontvangst is genomen en ook weer teruggegeven dient te worden.

Artikel 3
1. Gedurende de tijd dat huurder over het object beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van het object, zoals brandstof, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.
2. Eventuele (verwijtbare en/of niet door de ANWB gedekte) sleepkosten en transportkosten van het object en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4
De Reparaties die aan het object worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder (zie ook artikel 12).

Artikel 5
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

Artikel 6
Als onze objecten zijn WA verzekerd en daarmee is schade aan eventuele derden gedekt. Schade aan het gehuurde object zelf wordt bij de huurder in rekening gebracht. LET OP! DIT SCHADEBEDRAG KAN HOGER ZIJN DAN DE BETAALDE BORG. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het object geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten. Indien schade door een derde wordt veroorzaakt dient te allen tijde de politie ingeschakeld te worden. Dit om te voorkomen dat een derde partij onjuiste informatie verstrekt, waardoor Kilometervrij geen verhaal kan halen op de derde partij. Indien huurder er niet op toeziet dat de politie ingeschakeld wordt en/of de identiteit van de derde partij niet verifieert, dan behoudt Kilometervrij.nl het recht om het door de huurder betaalde borgbedrag in te houden als tegemoetkoming voor de reparatiekosten, dan wel de volledige schade te verhalen op de huurder.

Artikel 7
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode aan het object met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA-verzekering gedekt is.
2. De huurder vrijwaart Kilometervrij.nl voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door Kilometervrij.nl geen dekking mocht worden gegeven.
2a. Huurder vrijwaart Kilometervrij.nl van alle eventuele gevolgschade die kan ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van de huurwagen, bijvoorbeeld door het niet tijdig inleveren van de huurwagen door de voorgaande huurder, dan wel onverhoopte uitval van de huurwagen. Kilometervrij.nl zal, ongeacht de aanleiding voor het niet beschikbaar zijn van het object, waar mogelijk een andere (en waar mogelijk hogere) categorie voertuig beschikbaar stellen aan de huurder.
3. De huurder vrijwaart Kilometervrij.nl van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan Kilometervrij.nl mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot Kilometervrij.nl, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij een eventuele boete wordt er altijd administratiekosten in rekening gebracht.
4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door Kilometervrij.nl verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het object, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.
5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor personenschade en/of schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig.
6. Huurder is verantwoordelijk voor het schoon houden van het gehuurde. Tevens is het geheel niet toegestaan te roken in onze huur voertuigen. Bij constatering van onderstaande zaken, hanteren wij een boeteregeling, welke in eerste instantie zal worden ingehouden op de borgsom. Als de borgsom niet toereikend is zal de huurder, van verhuurder een factuur ontvangen welke geheel door de huurder voldaan dient te worden binnen het gestelde termijn, genoemd in de betreffende factuur.

Boete regeling onderstaand;

– Bij constatering van negeren rookverbod in het gehuurde voertuig hanteren wij een boete á € 25,- (bestemd voor reinigingskosten)
– Het gehuurde voertuig dient schoon ingeleverd te worden. Wanneer er bij inname van het gehuurde voertuig door verhuurder wordt geconstateerd dat het voertuig van binnen vies, rommelig of smerig is, zal er door verhuurder € 50,- in rekening gebracht worden voor reinigingskosten. Mocht de reiniging dusdanig veel tijd in beslag nemen dat de bus niet verhuurd kan worden de eerst volgende dag, dan berekenen wij de volledige dagprijs tevens door aan de klant. Voor reparaties aan schade veroorzaakt door de klant geldt dat wij ook de huurdagprijs over de gehele reparatie periode doorberekenen aan de klant als we de bus niet kunnen verhuren.

Reparatie door derde bij pech

– Bij reparatie door derde aan het voertuig is huurder verantwoordelijk om het versleten of defecte onderdeel mee terug te brengen bij het inleveren van het gehuurde voertuig. Het versleten of defecte onderdeel van het gehuurde voertuig dient ingeleverd te worden bij Kilometer Vrij en kan in het voertuig achtergelaten worden.

Artikel 8
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of bestuurder van het object en opgetreden met betrekking tot het object en/of enig daarbij behorend document en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht Kilometervrij.nl daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en dit bovendien schriftelijk te bevestigen. Voor het aangeven van de gemaakte schade dient u gebruik te maken van het Incident Aangifte Formulier op de achterzijde van het Voertuig Conditie Rapport. Let op! Als u een gemaakte schade niet meldt aan Kilometervrij.nl vervalt de eventuele aanspraak op verzekering. Tevens doen wij aangifte van elke niet gemelde schade. Zorg dat u samen met de tegenpartij een Europees schadeformulier invult. Het Europees schadeformulier samen met dit formulier overhandigd u aan kilometervrij.nl. Eventuele politieaangifte en/of getuigenverklaring dient u ook bij te voegen. De huurder is verplicht de door Kilometervrij.nl te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door Kilometervrij.nl te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 9
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het object of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van het object met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt Kilometervrij.nl geen aansprakelijkheid.

Artikel 10
Indien het object per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien het object niet binnen 24 uur is geretourneerd teruggegeven. LET OP! Een verhuurdag begint om 08.00 uur en duurt tot uiterlijk 08.00 uur de volgende dag. Indien u van (bijvoorbeeld) 13:00 uur tot 13:00 uur de volgende dag gebruik wenst te maken van het object, dan telt dit als twee verhuurdagen. Bij langer gebruik van het object dan de van te voren overeengekomen periode, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Het is echter alleen toegestaan langer te huren na overleg met Kilometervrij.nl. Dit in verband met andere reeds gemaakte reserveringen. Indien er verzuim wordt gegeven aan deze meld- c.q. overlegplicht wordt er, zonder dat daar enige ingebrekestelling voor vereist is, een boetebedrag gehanteerd per dag bovenop de normale huurdagprijs, dit kan oplopen tot totaal 200% van de huurdagprijs.

Artikel 11
Kilometervrij.nl heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het object door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 12
Er mag met onze verhuurwagens uitsluitend worden gereden in Europa, in de landen: – België – Bosnië en Herzegovina – Bulgarije – Denemarken – Duitsland – Engeland –  Finland – Frankrijk – Hongarije – Ierland – Italië – Kosovo – Kroatië – Liechtenstein – Luxemburg – Macedonië – Malta – Moldavië – Monaco – Montenegro – Nederland – Noord- Ierland – Noorwegen – Oostenrijk – Polen – Portugal (m.u.v. de Azoren en Madeira)– Roemenië – Schotland – San Marino – Servië – Slovenië – Slowakije – Spanje (m.u.v. de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla)– Tsjechië – Vaticaanstad – Verenigd Koninkrijk – Wales – Zweden – Zwitserland

Artikel 13
Op al onze huurwagens zit een uitgebreid ANWB Europees gedekt hulppakket. U heeft daardoor in heel Europa recht op hulpverlening langs de weg en bij reparaties of pech die langer dan 48 uur duren krijgt u vervangend vervoer. In Nederland is dit al binnen 1 uur. Tevens is er voor al onze huurwagens een uitgebreid personenhulppakket voor in het buitenland afgesloten. Voor alle specificaties betreffende de ANWB hulppakketten kunt u de map voorin het dashboardkastje raadplegen. Daar vindt u ook alle gegevens om hulpverlening in te schakelen. U bent echter wel verplicht om naast de ANWB hulpcentrale altijd Kilometervrij.nl in kennis te stellen van de eventuele problemen. Houdt u er rekening mee dat zonder onze uitdrukkelijke toestemming, er geen reparaties mogen worden uitgevoerd door een garage of andere reparateur.

De reparatiekosten die na ons uitdrukkelijke akkoord gemaakt mogen worden, dienen door u ter plekke voldaan te worden. Deze kosten worden door ons, na inlevering van de betreffende nota(s), aan u voldaan.

Onkosten die door de ANWB vergoed worden (zie hiervoor de polisbladen die opgenomen zijn in de informatiemap welke u in de bus aantreft), kunnen rechtstreeks bij de ANWB verhaald worden. Let op: dit kan enkele weken duren.

Omdat niet alle kosten door de ANWB gedekt worden, adviseren wij u om een reisverzekering af te sluiten, voorafgaande aan vertrek. Deze dekken veelal onkosten die gemaakt worden bij eventuele calamiteiten. Voor de inzet van vervangend vervoer dient u als huurder een geldige creditcard te kunnen overleggen i.v.m. de borgstelling. Zonder geldige creditcard kunt u geen aanspraak maken op vervangend vervoer.

Artikel 14
Met betrekking tot de huur van de 9- persoons verhuurbussen gelden enkele aanvullende voorwaarden:
• Het voertuig is uitsluitend bestemd voor maximaal 9 personen.
• Het is verboden het voertuig te gebruiken als taxi of betaald vervoermiddel.
• De minimum leeftijd voor het besturen van het 9 persoon voertuig is 23 jaar.


ATTENTIEPUNTEN:
 
Tarieven zijn inclusief BTW en onbeperkt kilometergebruik
Geen rijklaarmaakkosten
Verhuurprijzen zijn exclusief brandstof
Inclusief WA verzekering (schade aan derden) met mogelijkheden voor u om voor uw kosten bij te verzekeren
Mocht de door u geselecteerde categorie bus onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan zullen wij z.s.m. contact met u opnemen en u waar mogelijk een alternatief aanbieden.
 
Contant geld wordt niet geaccepteerd.
 
U kunt bij ons ook betalen met Master-of Visacreditcard. Let op: bij betaling via een dergelijke creditcard zal 2,75% over het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
 
Bestuurder moet in bezit van een geldig rijbewijs, alleen rijbewijzen, uitgegeven door de EU-lidstaten worden geaccepteerd. Heeft u geen rijbewijs wat is uitgegeven door een EU-lidstaat, maar u neemt anderzijds gerechtigd te zijn om onze bus te besturen, belt u dan 0172-200150.
 
Bij het ophalen van de bus dient u een geldig (NL) rijbewijs en paspoort of adresverificatie (rekeningafschrift of anders) met een recente datum te overhandigen. Hiervan zullen kopieën gemaakt worden.
 
De borg bedraagt 350 euro. Deze dient voorafgaand aan de verhuurbeweging, samen met het verhuurbedrag, voldaan worden. De borg kan niet met een creditcard betaald worden.
 
Voor het huren van een voertuig geldt een minimale rijervaring van 1 jaar
Schade aan het object ontstaan tijdens de huurperiode wordt op de huurder verhaald en kan hoger zijn dan het borgbedrag.
 
Huurprijs voor de voertuigen is inclusief pech en personenhulp in Nederland en grote delen van Europa voor ongevallen, ziekte, overlijden etc. (ANWB).
 
Wij adviseren u om een reisverzekering af te sluiten om waar mogelijk u in te kunnen dekken tegen eventuele gemaakte onvoorziene kosten welke niet gedekt worden door de ANWB.
 
Aftankservice. Levert u de auto niet met volle tank in dan maakt u automatisch gebruik van deze service en kunt u een factuur verwachten voor de benodigde brandstof plus servicekosten.
 
Administratiekosten worden bij bekeuringen per beschikking doorbelast
Indien er capaciteitsgebrek is, kan de reservering binnen 24 uur na het plaatsen van de reservering worden herroepen

Bij verhuur zijn altijd onze algemene voorwaarden en de in het verhuurcontract bepaalde zaken van toepassing en aan ondertekening ook aangenomen en gerespecteerd.

In verband met de wet op de privacy hechten wij er belang aan u mee te delen dat alle objecten zijn uitgerust met een Track &Trace systeem.Van der Laan Shortlease B.V.
Transportweg 18
2421LS Nieuwkoop
K.v.K. 71385665
BTW nummer 8586 95 583 B01
BIC RABONL2U
IBAN NL38RABO 0329 3210 64